Door bij ons te bestellen, verklaren onze klanten zich akkoord met onze Algemene
verkoopsvoorwaarden hieronder vermeld, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, op onze
bevestiging van bestelling.
1. Offerten worden vrijblijvend uitgebracht behalve verzekerings gevallen. Hiervoor wordt een
provisie van 75 euro aangerekend welke wordt afgetrokken van de slotfactuur na uitvoering werken.
2. Opgegeven levertijden zijn voor de verkoper niet bindend. Overschrijding van de levertijd geeft
koper geen recht op schadevergoeding resp. ontbinding van de desbetreffende
verkoopsovereenkomst.
3. Onze firma is niet verantwoordelijk voor het niet uitvoeren van orders in geval van niet uitvoering
wegens staking of overmacht etc. bij onze leveranciers, toeleveranciers dan wel fabrikanten.
4. Geen enkele terugbetaling of schadevergoeding kan ons om welke reden dan ook gevorderd
worden.
5. De geleverde materialen en goederen genieten van de waarborg welke door de fabrikant of door
de leverancier werden toegestaan. Deze waarborg beperkt zich tot het vervangen van de defecte
materialen. In geen geval zal een schadevergoeding worden toegestaan of toegekend voor eventuele
schade door de defecte materialen teweeggebracht.
6. Klachten dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen door de koper bij de verkoper te
worden ingediend, zodat na afloop van die termijn ieder recht van klacht komt te vervallen en de
koper verplicht is de factuurbedragen zonder enige korting te voldoen.
7. Betaling dient te worden gedaan uiterlijk op de vervaldatum van de factuur bij voorkeur door
overboeking en storting op onze rekening. Er wordt tussen de partijen onherroepelijk bepaald dat bij
niet-betaling op de vervaldag van een factuur het verschuldigde saldo van alle andere facturen van
rechtswege onmiddellijk opeisbaar blijft, onafgezien van de bij voorbaat toegestane
betalingsvoorwaarden.
8. Elk bedrag dat onbetaald blijft op het ogenblik van de gestelde vervaldag zal van rechtswege en
zonder ingebrekestelling een rente geven van 15% per jaar vanaf deze vervaldag. Bij gehele of
gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen zal na vergeefse
ingebrekestelling het schuldsaldo worden verhoogd met 10% met een minimum van 90 euro, zelfs bij
toekenning van termijnen van respijt.
9. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en
zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd de rechten van de verkoper op alle
schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper
zal hiervoor volstaan.
10. Onverminderd kopers risico met betrekking tot de goederen, behoudt de verkoper het
eigendomsrecht op de geleverde goederen tot volledige betaling van de factuurwaarde. De betaalde
voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij
wederverkoop.
11. Alleen de rechtbank van het arrondissement Gent is bevoegd.
12. Eigendomsvoorbehoud
a) De koopwaar blijft eigendom van de leverancier tot volledige betaling ervan en mag door de
verkoper teruggevorderd worden zolang de goederen zich bij de schuldenaar bevinden.
b) Hetzelfde geldt voor de goederen, die in bewaring of in consignatie gegeven werden om te
worden verkocht voor rekening van de leverancier.
c) Alle leveringen geschieden uitdrukkelijk onder de toepassing van de artikelen 101 t.e.m. 108 van
de faillissementswet van 08.08.1997